Beleidsplan

Het vermogen van Stichting Media Youth zal worden gevormd door het stichtingskapitaal, subsidies van de overheid, donaties van particulieren en ondernemers, erfstellingen, legaten, schenkingen en eventuele andere verkrijgingen en baten.

Het vermogen van Stichting Media Youth wordt ten doel gesteld om jongeren met problemen zoals verslaving, geweld en gedragsproblemen, ondersteuning te bieden in hun verdere carrière. Daarnaast wordt het vermogen besteed aan jongvolwassenen, met of zonder detentieverleden, door nuttige programma’s aan te bieden om hen zodoende op het rechte pad te houden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en zorgt dat het doel van de stichting wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar worden aangeboden aan het bestuur. Het bestuur heeft een fiscalist in het bestuur, die namens het bestuur naar het financieel jaarstuk zal kijken en advies zal uitbrengen. Het bestuur laat binnen vier maanden na het einde van een boekjaar de boeken van de stichting onderzoeken door een externe accountants deskundige die van zijn bevindingen verslag doet aan het bestuur. Na kennis te hebben genomen van het financieel verslag zal het bestuur deze vaststellen en publiceren op de website van Stichting Media Youth.